บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

นางละมุล  ตอพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)


นายพรเทพ   สงมา
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวจุฑาทิพย์  กำเนิดจอก
ครูชำนาญการ
นางสาวจณิสตา  วรรณพงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรวรรณ  หาญปีย์
ครูอัตราจ้าง

นางสุรีรัตน์  ศิวะรัตน์
  ครูชำนาญการพิเศษนางสาวศศิวิมล  ขาวฟอม
ครูชำนาญการนายพิชิต  กุลแดง
ครูชำนาญการ


นางสาวพรลภัส  ยินดี
ธุรการ

นายบุญล้อม  ศรีทุมมา
นักการภารโรง


นางวันเพ็ญ  อาจประจัญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนิตยา  โสมาบุตร
ครูชำนาญการ


นางสาวนงลักษณ์  งามใจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวเจนจิรา  พงษ์พันนา
ครูพนักงานราชการ