บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)



นางละมุล  ตอพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)




นายองอาจ  วิเศษแสง
ครูชำนาญการพิเศษ





นางเบญจมาศ  นมัสการ
ครู ชำนาญการ



นางสาวศิริพร  พันธุ์จ้นทร์
ครูอัตราจ้าง


นางปริศนา  พึ่งภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ





นางวันเพ็ญ  อาจประจัญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายบุญล้อม  ศรีทุมมา
นักการภารโรง




นางสาววชิราพรรณ ทองประภา
ครูอัตราจ้าง


นางสุรีรัตน์  ศิวะรัตน์
  ครูชำนาญการพิเศษ





นายพีรพล  พาตา
ครูชำนาญการพิเศษ



นายกังวาฬ  ศิวะรัตน์
ครูอัตราจ้าง