การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

(การออกเยี่ยมบ้านและมอบหมายงานให้นักเรียน)

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563