วันที่ 27 ธันวาคม 2564 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)