ร่วมกิจกรรมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

วันที่โพสต์: 25 ม.ค. 2019, 6:21:10

วันหฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้มาประเมินกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอคอนสวรรค์ ท่านยุทธชัย สายคำมี เป็นประธานในการต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้หนองขาม

ในการนี้ คณะกรรมการคักเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ท่านปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ สัตว์แพทย์หญิงศรีสมัย โชติวานิช ปตุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์นายประสิทธิ์ ทองกรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่ออาหารกลางวัน โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมีโรงเรียนบ้าหนองขาม(ทองงามวิทยา) นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและนำชมฐานการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๒ ฐานการเรียนรู้