จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่โพสต์: 11 ส.ค. 2016, 8:21:55

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังให้ลูกๆ ได้แสดงออกซึ่งความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และผู้มีพระคุณ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี็ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้ปกครองในเขตบริการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 08.30 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ประชาชน พร้อมกันที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ลงนามถวายพระพร

เวลา 09.00 น. -ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประธานเข้านั่งประจำที่

-ประธานลงนามถวายพระพร

-ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถวายพานพุ่มดอกไม้

- ประธานขี้นเวที ถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพ ประธานลงจากเวที

-นายแสงทอง ทองงาม ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวจบ ผู้ร่วมพิธีทุกทานถวายความเคารพพร้อมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงจบถวายความเคารพพร้อมกัน

- ประธานเข้านั่งประจำที่

-นักเรียนร่วมร้องเพลง ค่านำ้นม

- ตัวแทน เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกาะห้วยบงนักเรียนร้องเพลง เรียงความเรื่องแม่

เด็กหญิงธัญชนก ธงภักดิ์ ร้องเพลง หนึ่งเดียวคือแม่

เด็กชายวีระเทพ ประสารแสง อ่านเรียงความ

-นักเรียนแสดงความรักโดยการกราบและมอบดอกมะลิ

-นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวของคุณผู้มาร่วมงาน และกล่าวปิดงาน