จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559

วันที่โพสต์: 30 ก.ค. 2016, 4:15:40

เม้่อวันศุกร์ ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติของวันภาษาไทยและตระหนักถึงความสำคัญในการรักษา อนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยูกับชาติไทย กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ การเขียนเรียงความ ประเด็น วันภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เกมส์ต่อคำคลัองจ้อง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3