เครือข่ายสถานศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

Post date: Dec 13, 2017 8:04:13 AM

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางเยาวภา กล้าขยัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา และนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรร อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / จรรยาบรรณวิชาชีพ/ การปรับกระบวนทัศน์ /การสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยใช้ NONGKHAM MODEL / การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / การอ่านออกเขียนได้

ในการนี้นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้บรรยายให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา สู่่ความเป็นเลิศ พร้อมกันนี้คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมชั้นเรียน อาคารสถานที่ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายงาน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน