โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่โพสต์: 27 พ.ค. 2019, 7:18:59

วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รับการนิเทศโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จาก นายประเมิน บุญเสนา คณะกรรมการออกนิเทศ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง ๓ พร้อมด้วยนายรังสี ยงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งโก ประธานศูนย์ฯ กาหลง ๓ ว่าที่ร้อยโทสัมฤทธิ์ สมนาม เลขาศูนย์ฯ กาหลง ๓ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้