กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์

Post date: Aug 17, 2015 2:21:55 PM

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนได้แก่ ถนนทางเข้า และถนนทางเดินภายในโรงเรียนโดยถนนทางเข้าลาดปูนสีเมนต์ ส่วนทางเดินภายในโรงเรียนได้เทคอนกรีตทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี