กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่โพสต์: 18 ส.ค. 2014, 13:59:12

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ใต้ถุนอาคารไม้ มีนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ระดับอนุบาล -ชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 118 คน โดยจัดป้ายนิเทศให้ความรู้กิจกรรมฐานทดลองต่างเๆ วัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ของไทย

2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน มีความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาตนเอง การนำความรู้ไนใช้ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์

4.เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ