กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2558

วันที่โพสต์: 29 ก.ค. 2015, 8:45:59

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1.ให้นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาใช้ภาษาสื่อสารได้

2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยและเห็นคุณค่าประโยขน์การนำไปใช้

และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและส่งเสริมภาษาไทย ได้แก่ การคัดลายมือ การแต่งกลอนสี่ แนะนำตัวเองเป็นภาษาทางการ