พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557

วันที่โพสต์: 25 พ.ย. 2014, 14:01:59

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นครกาหลง 3 จำนวน 6 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา), โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร, โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์),โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร),โรงเรียนบ้านโปร่งโก และโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ ไ้ดจัดพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีต่อลูกเสือไทย โดยมีกำหนดการ ดังนี้

08.30 น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้มีเกียรติ พร้อมกันที่ สนามโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

09.00 น.ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์

10.00 น. -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

(ทองงามวิทยา) รองผู้ตรวจการลูกเสือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

- นายองอาจ วิเศษแสง ผู้กำกับกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) กล่าวรายงาน

- ประธานในพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

- ประกอบพิธีถวายราชสดุดี

- ประธานในพิธีให้โอวาท

- เสร็จพิธี ลูกเสือ-เนตรนารี แยกย้ายบำเพ็ญประโยชน์