ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: 12 มิ.ย. 2018, 3:32:25

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ โดยนายทองสุข บุญวิจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และขอความเห็นชอบในการดำเนินงานตามแผนงานวิชาการ/โครงการ/กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการมี มิติให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐