ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปะจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่โพสต์: 12 มิ.ย. 2018, 3:23:28

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ได้ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ นางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน และเปิดประชุมตามระเบียบวาระและได้แจ้งนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งด้าน ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

พร้อมให้คณะครูทุกท่าน ได้พบปะ พูดคุย กับผู้ปกครองทุกระดับชั้น

ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๘