รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Post date: Oct 16, 2014 7:33:14 AM

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ขอแสดงความยินดีกับนางละมุล ตอพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ กับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" จาก นางอ่องจิตร เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขทั่วประเทศ เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายในการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ ป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียน