โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) ร่วมกับศูนย์ฯ นครกาหลง ๓ จัดพิธีสวนสนาม

วันที่โพสต์: 2 ก.ค. 2015, 9:06:52

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ร่วมกับโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นครกาหลง ๓ จัดพิธีส่วนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมพิธีส่วนสนาม จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้าหนนองขาม(ทองงามวิทยา) โรงเรียบหนองตาไก้วิทยากร โรงเรียนหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านโปร่งโก โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง โรงเรียนบ้านโนนแต้ และโรงเรียนดอนหันราษฎร์ มีผู้กำกับ รองผุ้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี ทั้งสิ้น 281 นาย และมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี