บุคลากร

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

นางละมุล ตอพล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

นายพรเทพ สงมา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีรัตน์ ศิวะรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ อาจประจัญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑาทิพย์ กำเนิดจอก

ครูชำนาญการ

นางสาวศศิวิมล ขาวฟอม

ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา โสมาบุตร

ครูชำนาญการ

นางสาวจณิสตา วรรณพงษ์

ครูผู้ช่วย

นายพิชิต กุลแดง

ครูชำนาญการ

นางสาวนงลักษณ์ งามใจ

ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ หาญปีย์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรลภัส ยินดี

ธุรการ

นายบุญล้อม ศรีทุมมา

นักการภารโรง