ข้าราชการครูและบุคลากร

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

นายอภิชาติ เลี้ยงพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

นางวันเพ็ญ อาจประจัญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรเทพ สงมา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิวิมล โคตะมูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฑาทิพย์ กำเนิดจอก

ครูชำนาญการ

นายพิชิต กุลแดง

ครูชำนาญการ

นางสาวจณิสตา วรรณพงศ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ งามใจ

ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ หาญปีย์

ครูอัตราจ้าง

นายบุญล้อม ศรีทุมมา

นักการภารโรง