ข้อมูลโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 รัศมีโดยรอบ 17 แฉกอยู่เหนือมหามงกุฎ

มหามงกุฏ  หมายถึง  ความมีระเบียบ

รัศมี 17 แฉก   หมายถึง  เปรียบประดุจปัญญาเป็นแสงสว่างมุ่งสู่ความสำเร็จ


อักษรย่อของโรงเรียน

น.ข.

1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)   ตั้งอยู่เลขที่   บ้านหนองขาม  หมู่ที่   7   ถนน  ลาดใหญ่ – คอนสวรรค์ 

         ตำบลหนองขาม  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36140    โทรศัพท์  044-109169    โทรสาร  - 

         e-mail :  nkw@chaiyaphum1.go.th         Websit:    nkw.chaiyaphum1.go.th

1.2   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย  ถึงระดับ  ประถมศึกษา  มีจำนวนนักเรียน ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2563

1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน ได้แก่.  บ้านหนองขาม  หมู่  7   บ้านภูดิน  หมู่ 10 

           2.  ข้อมูลด้านการบริหาร

             2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร   นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  บริหารการศึกษา  

                     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่   6  พฤศจิกายน   2563  จนถึงปัจจุบัน 

            2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร ……-…….

            2.3  ประวัติโดยย่อ  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510

            โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดนรเทพหนองขามเป็นที่เรียนก่อน  ตามหนังสืออนุญาตที่  ชย.235203  ลงวันที่  24  เมษายน  2510 เปิดเรียนวันแรก  มีนักเรียน  40  คน  เป็นนักเรียนชาวบ้านหนองขาม  ย้ายมาจากโรงเรียนดงบัง(ราษฎร์นุเคราะห์)  โดยมีนายเคน   ทิพย์เจริญ  เป็นครูใหญ่   ต่อมานายโสภา   ทองงาม   กำนันตำบลโนนสะอาด  ได้เชิญชวนชาวบ้านร่วมบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดิน  จำนวน  11  ไร่  2  งาน   2  ตารางวา มูลค่า  27,500      บาท  อยู่ทางทิศใต้ของวัดนรเทพหนองขาม  มอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  ตามหนังสือสำคัญที่ดิน  หมายเลข นส3 ก  3183   ขึ้นเป็นที่ราชพัสดุ  ชย.165  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  จากทาง  บ้าน  วัด  ส่วนราชการเป็นอย่างดีตลอดมา  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วันที่  6  พฤศจิกายน  2563   นายอภิชาติ  เลี้ยงพรม  ได้รับการแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงปัจจุบัน          

               โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรกจาก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      (องค์กรมหาชน)เมื่อวันที่  27-28-31    มกราคม  พ.ศ.  2548    โดยคณะผู้ประเมินสังกัด  

บริษัท  ที.ที.  ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบ  2   ระหว่างวันที่    27-29    มกราคม    พ.ศ.  2552  โดยคณะผู้ประเมินสังกัด  หน่วยประเมินบริษัท  พี  คิว  เอ  จำกัด  ผลการประเมินโรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา  ตั้งแต่วันที่     28  มิถุนายน   2552   ตามหนังสือที่  มศ.  0006/(ว)1674  ลงวันที่   28  กรกฎาคม    พ.ศ.  2552    รับการประเมินภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 13 -15   มกราคม 2557 ผ ลการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านปฐมวัย และ ประถมศึกษา    วันที่ 26 สิงหาคม 2557  ระดับดีมาก

 วิสัยทัศน์ (Vision)

        โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)  มุ่งจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนมีคุณธรรม  นำความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  เป็นเครือข่ายเรียนรู้ควบคู่ชุมชน  มุ่งผลสู่ประชาคมอาเซียน 

คำขวัญ  

คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             

สีประจำโรงเรียน 

   สีเหลือง สีแดง

สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม  จริยธรรม  รวมถึงธรรมทั้งหลายทั้งปวง

                          สีแดง     หมายถึง  ความรู้  สติปัญญา  ความเฉลียวฉลาด                                           


พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเป็นนักเรียนพอเพียง

2.  ผู้เรียนเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเทียมเท่าทั่วถึงและ เสมอภาคป1 – ป. 3 อ่านออก    เขียนได้    คิดเลขได้  100  %    ป. 4-6 อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  มีทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 100 %  และทักษะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัย

3.  ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงและมีความรู้ เรื่องประชาคมอาเซียน

4.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

5.   สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคล

ประเด็นกลยุทธ์

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์ที่  3  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นกลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

ประเด็นกลยุทธ์ที่  5  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

อัตลักษณ์

          การศึกษาปฐมวัย   ร่างเริง แจ่มใส จิตใจ เบิกบาน

          การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา   แต่งกายสะอาด มารยาทงาม 

เอกลักษณ์

          การบริหารแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายเรียนรู้ควบคู่ชุมชน

 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ    การศึกษา

  การดำเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต เป็นการวางกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งมีมาตรการส่งเสริม ดังนี้

          1.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  พร้อมที่จะเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

          2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมที่หลากหลาย

          3.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและ  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขได้  100  % 

        4.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์

        5.  สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การเลี้ยงปลากินพืช  ปลาดุกในบ่อดิน  เลี้ยงกบในซีเมนต์ เลี้ยงหมูหลุม ทำนาดำ  สวนสมุนไพรใกล้ตัวรั้วกินได้ การปลูกพืชปลอดสารพิษ  การทำปุ๋ยหมัก  และการเลี้ยงโคขุน  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพให้แก่ผู้เรียน  เป็นต้นแบบและตัวอย่างแก่ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านองค์ความรู้และการปฏิบัติจริง

       6.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ดำเนินวิธีการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนักเรียนพอเพียง

       7.  มุ่งพัฒนาผู้เรียน ชุมชน ครู ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคม อาเซียน

      8.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากร ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

      9. เปิดโอกาส ส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายเรียนรู้ควบคู่ชุมชน

จุดเน้นของสถานศึกษา

1.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มี

วินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

2.   พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

3.   พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

4.   พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นผลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน วิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

5.   ปลูกจิตสำนึกผู้เรียนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่ง      ที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

6.   พัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ สมรรถนะสำคัญ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษากำหนด

7.   พัฒนาเด็กปฐมวัย มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน

8.   พัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขได้ 100 % ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลข       คล่อง  มีทักษะ กระบวนการคิด

9.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการที่อิงมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด

10.  สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  วัด  องค์กรภาครัฐ และเอกชนในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 11.  พัฒนา จัดหา สื่อ วัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

 12.  พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเป็นแหล่งการเรียนรู้ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  สะอาดร่มรื่น น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน

    คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                      1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

                      2.  ซื่อสัตย์ สุจริต

                      3.  มีวินัย

                     4.  ใฝ่เรียนรู้

                     5.  อยู่อย่างพอเพียง

                     6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

                     7.  รักความเป็นไทย

                     8.  มีจิตสาธารณะ

 

   เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่ชมชน (N.K.  Model)

แผนผังอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)