ข้าราชการครูและบุคลากร

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)

นายสุขเกษม  ทิพโชติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรุ่งทิวา  ริมใหม่

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา  กงไกลาศ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายประเสิรฐ  ไกรวงษ์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกฤษดา  หาญปีย์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจณิสตา  วรรณพงษ์

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -

นางสาวสุจิตตรา  ศิริคุณ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ -

นางลลิตา  คลังทอง

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ - 

นางสาวปนัดดา  แนวโสภา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาววิสุดา  ชนะชัย

ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครู

นายบุญล้อม  ศรีทุมมา

ูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง นักการภารโรง