การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การร่วมประชุมผู้บริหารในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง 3