แจ้งการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1

วันที่โพสต์: 28 ก.ย. 2013, 2:36:03

    โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จนกระทั้งถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ในการนี้ทางโรงเรียนได้วัดและประเมิณผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น และโรงเรียนจะปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2556 

    กิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556

        - 30  กันยายน -  4  ตุลาคม  2556    สอบวัดประเมินผลภาคเรียนที่ 1

        - 10  ตุลาคม  2556                       กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด