แจ้งการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1

วันที่โพสต์: 28 ก.ย. 2013, 2:36:03

โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จนกระทั้งถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ในการนี้ทางโรงเรียนได้วัดและประเมิณผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้น และโรงเรียนจะปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม 2556

กิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2556

- 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 สอบวัดประเมินผลภาคเรียนที่ 1

- 10 ตุลาคม 2556 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด